Skip To Content

Байр Суурь ба Тоо Баримт

Ажилтны Тоо (2019.12.31)

Number of Employees(Classification, Number)
Ангилал Тоо
Эмч нар 1,835
Сувилагчид 2,753
Эмийн санч 139
Анагаах Ухааны Технологичид 861
Бусад 2,645
Нийт 8,233

Эмнэлгийн Ор (2019.12.31)

Hospital beds(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Энгийн ор 1,253 244 86 1,583
Тусгай эмчилгээний ор 23 6 - 29
I.C.U 72 24 - 96
N.I.C.U - 43 - 43
Нийт 1,348 317 86 1,751

Мэс Засал ба Үзлэгийн Үйлчилгээ (2019.12.31)

Surgery and Examination Cares(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Мэс засал 30,445 9,495 - 39,940
Рентген 1,162,071 279,371 404,515 1,845,957
Туяаны Эмчилгээ 81,641 - 81,641

Туслах Үйлчилгээний Үр Дүн (2019.12.31)

Result of Supporting Services(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Амбулаториор эмчлүүлэгч 1,508,110 326,189 556,377 2,390,676
Хэвтэн эмчлүүлэгч 458,821 101,343 26,251 586,415

Full Menu

전체 검색

전체 검색