Skip To Content

Байр Суурь ба Тоо Баримт

Ажилтны Тоо (2023.12.31)

Number of Employees(Classification, Number)
Ангилал Тоо
Эмч нар 1,966
Сувилагчид 3,088
Эмийн санч 149
Анагаах Ухааны Технологичид 964
Бусад 2,937
Нийт 9,104

Эмнэлгийн Ор (2023.12.31)

Hospital beds(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Энгийн ор 1,258 244 86 1,588
Тусгай эмчилгээний ор 23 6 - 29
I.C.U 106 24 - 130
N.I.C.U - 40 - 40
Нийт 1,387 314 86 1,787

Мэс Засал ба Үзлэгийн Үйлчилгээ (2023.12.31)

Surgery and Examination Cares(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Мэс засал 30,430 9,940 - 40,370
Рентген 1,244,348 311,536 405,443 1,961,327
Туяаны Эмчилгээ 96,807 - 96,807

Туслах Үйлчилгээний Үр Дүн (2023.12.31)

Result of Supporting Services(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Амбулаториор эмчлүүлэгч 1,541,147 329,155 568,343 2,438,645
Хэвтэн эмчлүүлэгч 437,736 99,353 26,132 563,221

Full Menu

전체 검색

전체 검색