Skip To Content

Байр Суурь ба Тоо Баримт

Ажилтны Тоо (2020.12.31)

Number of Employees(Classification, Number)
Ангилал Тоо
Эмч нар 1,947
Сувилагчид 2,916
Эмийн санч 138
Анагаах Ухааны Технологичид 936
Бусад 2,753
Нийт 8,690

Эмнэлгийн Ор (2019.12.31)

Hospital beds(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Энгийн ор 1,243 244 86 1,573
Тусгай эмчилгээний ор 27 6 - 33
I.C.U 88 24 - 112
N.I.C.U - 43 - 43
Нийт 1,358 317 86 1,761

Мэс Засал ба Үзлэгийн Үйлчилгээ (2020.12.31)

Surgery and Examination Cares(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Мэс засал 29,429 8,905 - 38,334
Рентген 1,112,835 256,164 400,931 1,769,930
Туяаны Эмчилгээ 78,053 - 78,053

Туслах Үйлчилгээний Үр Дүн (2020.12.31)

Result of Supporting Services(Classification, Main, Children, Cancer, Total)
Ангилал Төв Хүүхдийн Хавдрын Нийт
Амбулаториор эмчлүүлэгч 1,417,504 283,481 537,262 2,238,247
Хэвтэн эмчлүүлэгч 426,228 93,524 26,523 546,275

Full Menu

전체 검색

전체 검색