• About SNUHhome Home > About SNUH > Thai
  • About SNUH About IHC  
   1   โรงพยาบาลตัวแทนเกาหลีใต้ที่ได้รับความไว้วางใจในการรักษาที่ยอดเยี่ยม

   ตั้งแต่ศตวรรษที่1ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลได้มีการพัฒนาทา
   งการแพทย์เกาหลีใต้เกี่ยวกับสุขภาพที่แข็งแรง.
   โดยชาวยุโรปเวลาสมัยใหม่ระยะแรกเกาหลีใต้ของโรงพยาบ
   าลวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทย าลัยโซลระดับชา
   ติในสังกัดมันการเริ่มต้นเมื่อปี1885
   กับสมาชิกของการชุมนุมที่ชนะโรงพยาบาลพลเมืองจนถึงปี1978
   ก็เลยทำให้โรงพยาบาลมห าวิทยาลัยโซลเป็นโรงพยาบาลพิเศษที่เ
   ป็นที่ยอมรับในตะวันออกจนถึงวันนี้ .


   . ปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลนั้นได้แบ่งสาขาแ
   ยกเป็นศูนย์เฮลส์ซิทเทม คังนัม,
   โรงพยาบาลโพราแม เขตโซล,
   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลสาขาย่อย,
   โรงพยาบาลเด็ก เป็นต้น ที่สาขาใหญ่นั้นมีศาสตราจารย์กว่า 400
   คน แพทย์อีก1,100กว่าคน, นางพยาบาลกว่า 1,300คน
   รวมทั้งพนักงานที่ดูแลคนไข้กว่า 4,000คน


   ปี 2006นั้น ในด้านการผ่าตัดโรคมะเร็งของเรานั้น
   มีคนไข้โรคมะเร็ง 881 คน, ปอด 323 คน,
   มะเร็งตับ 193คน, มะเร็งขั้นร้ายแรง 645คน,
   มะเร็งช่องหลอดลม 924คน


    
   1   ศตวรรษที่21โรงพยาบาลทันสมัยที่สุดแบบดิจิตอลทางการดูแลทางการแพทย์ทั่วโลก

   ปี 2004โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลเป็นที่โด่งดังในด้านการตรวจสอบชีพจรอุณหภูมิร่างกายโดยข้อมูลแบบดิจิตอลและการดูแลทางการแพทย
   ์แล ะการผ่าตัด ยิ่งกว่านั้นมันจะทำสามารถการค้นหามันควบคุมระบบบันทึกการตรวจสอบ(EMRและการบันทึกทางการแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์)ท
   างอิเล กทรอนิกส์ที่เป็นระบบ คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าการดูแลทางการแพทย์ทันสมัยที่สุดและปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วโลกยังหายากที่มีรูปแบบการตรวจ
   สอบดิจิตอล

   การดูแลทางการแพทย์ทันสมัยที่เป็นที่รู้จักมีการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำสามารถตรวจค้นบอกได้ว่าผู้ติดเหล้าขึ้นสมอง ด้วยระบบPET-CT 1มิติMEGที่ถูกพัฒนา ที่เป็นระบบการวินิจฉัยภาพที่ทันสมัยที่สุด , อยู่การการดูแลควบคุมของแพทย์ที่ทันสมัยที่สามารถช่วยผู้ป่วยติดเหล้าขึ้นสมองได้ โดยไม่มีผลข้างเคียงหรืออันตรายใดๆ.

   High Tech Picture
    
   icon-dot   โรงพยาบาลศูนย์กลางการวิจัยที่เปิดอนาคตของชีวิต
    
   science picture  

   หลักฐานจากความสามารถในการวิจัยในชั่วโมงเรียนแพทย์ภาคปฏิบัติที่นำคำประกาศเ
   รียงความทางวิชาการที่คือความสามารถของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลมห
   าวิทยาลัยโซลจุดรวมแพทย์ผู้มีความสามารถ.


   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลรอบปีถูกประกาศพิมพ์ในดุษฎีนิพนธ์ความสามารถของวิทยาศาสต
   ร์ระหว่างประเทศการลงทะเบียนSCI(ดรรชนีการอ้างอิงวิทยาศาสตร์และดรรชนีการสอบถามดุษ
   ฎีนิพนธ์วิทยาศาสตร์)กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดฝ่าย1000, ในฐานะคนกลางการดูแลทางกา
   รแพทย์ได้จับตามองโรงพยาบาลเกาหลีในด้านการดูแลทางการแพทย์ทั่วโลกครั้งแรก

    
   >> ความจริงการดูแลทางการแพทย์ที่สูงสุดที่บรรลุวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ
    
   [1963] ใช้เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นในการรักษาผู้ติดเหล้าเรื้อรังประสบความสำเร็จแรกในเกาหล
   ี (แผนกศัลยกรรมหัวใจกำลังเปิดโอกาส)
   i [1979] การพัฒนาวัคซีนตับทั่วโลกแรกด้านการอักเสบของคนกรุ๊ปเลือด B
   i [1985] ประสบความสำเร็จการเกิดแรกของทารกในการทดลองหลอดแก้วของเกาหลี
   i [1988] การรับมาสิทธิบัตรชาวอเมริกันในการคิดค้นการพัฒนาหัวใจในเกาหลีแห่งแรก
   i [1988] ประสบความสำเร็จในเกาหลีในการเกิดของทารก.
   i [1996] การพัฒนาสิ่งใหม่ในการรักษามะเร็งตับแห่งโลกตามกฎห
   มายพนักงานอัยการอเมริกัน
   i [1997] ประสบความสำเร็จการผ่าตัดศัลยกรรมแร
   กเยื่อกระจกตาประดิษฐ์ขึ้นในเกาหลี
   i [1999] ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตทางสมองเป็นครั้งแรกทั่วโลก
   i [2000] การทุมเทการรักษาและพัฒนาการรักษาโรคไขข้ออักเสบเป็นแห่งแรก
   i [2007] การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะที่ฝ่าอุปสรรค20000แรกทั่วโลก
    
   >>ผลประเมินค่าในความเชื่อถือทั่วไปที่มีต่อโรงพยาบาล
    
      
   ปี2004 ประเมินค่าคนกลางการดูแลทางการแพทย์คุณสมบัติสุขวิทยาสถานที่อันดับ1
   o ปี2005 ศูนย์กลางเรื่องเร่งด่วนทางการแพทย์เกรดดีที่สุดดีมาก หนังสือแผนกอนามัยคุณสมบัติ
   o ปี2007 เครื่องหมายการค้าอ้างอิงสมาคมประสิทธิภาพเกาหลี(KBPI)
   ลักษณะต่อเนื่อง7ปีสถานที่อันดับ1
   o ปี2007 ธุรกิจที่กำลังแข่งขันทั่วประเทศสำนักงานใหญ่อัตราการผลิตเกาหลี(NBCI)
   สถานที่อันดับ1
      
    
   >> สถิติที่สำคัญ(เวลาปัจจุบัน 2015.12.31. )
    

   ประเภท

   ทั้งหมด

   โรงพยาบาล
   สาขาใหญ่

   โรงพาบาลมหาวิ
   ทยาลัยโซลส
   าขาย่อย

   โรงพยาบาลโพ
   ราแมกรุงโซล

   ศูนย์เฮลแคร์ซิ
   ทเทม คังนัม

   จำนวนเตียงคนไข้

   3,886
   1,786
   1,333
   767
   -
   จำนวนผู้ป่วยภา
   ยนอกประจำปี
   4,424,103
   1,447,049
   1,402,532
   746,150
   40,913

   จำนวนผู้ป่ว
   ยภายใน

   1,284,677
   621,635
   418,911
   244,628
   -

   จำนวนการ
   ผ่าตัดประจำปี

   95,222
   40,075
   39,312
   15,152
   94
    
 • Real time, translate this page(text) into selected language
 • 101, DAEHAK-RO JONGNO-GU, SEOUL 03080, Rep. of KOREA
  International Healthcare Center 
  82-2-2072-0505 / Mobile Tel. 82-10-8831-2890 (Emergency Only)

  Copyright 2010 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. All Rights Reserved